Blog Post

Diyanet Rüya Tabirleri > News > Sureler > 76. Nuh Suresi
Nuh Suresi

76. Nuh Suresi

Nuh Suresi

Nuh Suresi, Kur’an-ı Kerim’in yetmiş birinci suresidir. Mekke döneminde nazil olmuş, yirmi sekiz ayetten oluşmuştur. Hz. Nuh’un Allah elçisi olarak görevlendirilmesinden bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. Surede temel olarak, Nuh peygamberin mücadelelerinden ve Nuh Tufanından söz edilmektedir.

Nuh Suresi

nuh
76. Nuh Suresi 3

NUH SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1.İnna erselna nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en ye’tiyehum ‘azabun eliymun.

2.Kale ya kavmi inniy lekum neziyrun mubiynun.

3.Enı’budullahe vettekuhu ve etiy’uni.

4.Yağfir lekum min zunubikum ve yuahhırkum ila ecelin musemmen inne ecelellahi iza cae la yuahharu lev kuntum ta’lemune.

5.Kale rabbi inniy de’avtu kavmiy leylen ve neharen.

6.Felem yezidhum du’aiy illa firaren.

7.Ve inniy kullema de’avtuhum litağfire lehum ce’alu ezabi’ahum fiy azanihim vestağşev siyabehum ve esarru vestekberustikbaren.

8.Summe iniy de’avtuhum ciharen.

9.Summe inniy a’lentu lehum ve esrertu lehum israren.

10.Fekultüstağfiru rabbekum innehu kane ğaffaren.

11.Yursilissemae ‘aleykum midraren.

12.Ve yumdidkum biemvalin ve beniyne ve yec’al lekum cennatin ve yec’al lekum enharen.

13.Malekum la tercune lillahi vekaren.

14.Ve kad halekakum atvaren.

15.Elem terev keyfe halekallahu seb’a semavetin tıbakan.

16.Ve ce’alelkamere fiyhinne nuren ve ce’aleşşemse siracen.

17.Vallahu enbetekum minel’ardı nebaten.

18.Summe yu’ıydukum fiyha ve yuhricukum ıhracen.

19.Vallahu ce’alelekumul(arda bisatan.

20.Litesluku minha subulen ficacen.

21.Kale nuhun rabbi innehum ‘asavniy vettebe’u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasaren.

22.Ve mekeru mekren kubbaren.

23.Ve kalu la tezerune alihetekum ve la tezerunne vedden ve la suva’an ve la yeğuse ve ye’uka ve naren.

24.Ve kad edallu kesiyren ve la tezidizzalimiyne illa dalalen.

25.Minma hatiyatihim uğriku feudhıhu naren felem yecidu lehum min dunillahi ensaren.

26.Ve kale nuhun rabbiy la tezer ‘alel’ardı minelkafiriyne deyyaren.

27.İnneke in tezerhum yuodıllu ‘ıbadeke ve la yehidu illa faciren keffaren.

28.Rabbiğfirliy ve livalideyye ve limen de hale beytiye mu’minen ve lilmu’miniyne velmu’minati ve la tezidizzalimiyne illa tebaren.

NUH SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

1.Şüphesiz biz Nûh’u, kavmine, “Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar” diye peygamber olarak gönderdik.

2.Nûh şöyle dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.”

3, 4.”Allah’a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah’ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz.”

5.Nûh şöyle dedi: “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim.”

6.”Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı.”

7.”Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler.”

8.”Sonra ben onları açık açık davet ettim”.

9.”Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum.”

10.”Dedim ki: ‘Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü o çok bağışlayıcıdır.’

11.‘(Bağışlama dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.’

12.‘Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.’

13.‘Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?’

14.‘Halbuki, o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.’

15.‘Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?’

16.‘Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?’

17.‘Allah, sizi (babanız Adem’i) yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı.)’

18.‘Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi (yeniden) çıkaracaktır.’

19, 20.‘Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz.’ “

21.Nûh dedi ki: “Rabbim! Gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular.”

22.”Bunlar da, çok büyük bir tuzak kurdular.”

23.”Şöyle dediler: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğus’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın.”

24.”Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır.”

25.Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah’tan başka yardımcılar bulamadılar.

26.Nûh şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!”

27.”Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlâksız ve kafir kimseler yetiştirirler.”

28.”Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır.”

Nuh Suresi

Nuh Suresi

Diyanet

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir