93. Gaşiye Suresi

HomeSureler

93. Gaşiye Suresi

Gaşiye Suresi

101. Alak Suresi
90. Buruc Suresi
88. Mutaffifin Suresi

Gaşiye Suresi

Kur’ân-ı Kerîm’in seksen sekizinci suresidir. Mekke döneminde nazil olmuş ve 26 ayettir. Adını birinci ayette yer alan ‘’el-Gaşiye’’ kelimesinden almıştır. Gaşiye, kelime olarak bürüyen anlamına gelir. Surede temel olarak cehenneme gidecek olanlar ve cennete gidecek olanların ahiretteki durumlarından bahsedilmiştir. Allah’ın (C.C) varlığına dair delillerden söz edilmiştir.

gasiye
93. Gaşiye Suresi 2

GAŞİYE SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1.Hel etake hadiysülğaşiyeti.

2.Vücuhün yevmeizin haşi’atün.

3.’Amiletün nasıbetün.

4.Tasla naren hamiyeten.

5.Tüska min ‘aynin aniyetin.

6.Leyse lehüm ta’amün illa min dariy’ın.

7.La yüsminü ve la yuğniy min cu’ın.

8.Vücuhün yevmeizin na’ımetün.

9.Lisa’yiha radıyetün.

10.Fiy cennetin ‘aliyetin.

11.La tesme’u fiyha lağıyeten

12.Fiyha ‘aynün cariyetün.

13.Fiyha sürürin merfu’atün.

14.Ve ekvabün mevdu’atün.

15.Ve nemariku masfufetün.

16.Ve zerabiyyü mebsusetün.

17.Efela yenzurune ilel’ibilli keyfe hulikat.

18.Ve ilessemai keyfe rufi’at.

19.Ve ilelcibali keyfe nusıbet.

20.Ve ilel’ardı keyfe sutihat.

21.Fezekkir innema ente müzekkirün.

22.Leste’aleyhim bimusaytırin.

23.İlla men tevella ve kefere.

24.Feyü’azzibühullahül’azabel’ekbere.

25.İnne ileyna iyabehüm.

26.Sümme inne ‘aleyna hısabehüm.

GAŞİYE SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

1.Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?

2.O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.

3.Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.

4.Kızgın ateşe girerler.

5.Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.

6.Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.

7.O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.

8.O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.

9.Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.

10.Yüksek bir cennettedirler.

11.Orada hiçbir boş söz işitmezler.

12.Orada akan bir kaynak vardır.

13, 14, 15, 16.Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.

17.Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!

18.Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!

19.Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!

20.Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!

21.Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.

22.Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.

23, 24.Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.

25.Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.

26.Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir

Gaşiye Suresi, mushaftaki sıralamada seksen sekizinci, iniş sırasına göre altmış sekizinci sûredir. Mekke döneminde nazil olmuş ve 26 ayetten oluşmuştur. İçeriğinde çok önemli bilgilere yer verilmiştir. Ahirette cennete ve cehenneme gidecek olanların hallerinden bahsedilmiştir. Surede tebliğ yöntemi de öğretilmektedir. Bazı kaynaklarda Gaşiye Suresi fazileti hakkında da bilgiler yer almaktadır. Gaşiye Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali ve fazileti ile ilgili tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

GAŞİYE SURESİ KONUSU

Gaşiye Suresi, Kur’ân-ı Kerîm’in seksen sekizinci suresidir. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir. İçeriğinde çok önemli bilgilere yer verilmiştir. Cehenneme gidecek olan kişiler ve cennete gidecek olan kişilerin durumları tasvir edilmiştir. Allah’ın varlığına dair deliller sunulmuş ve tebliğ yöntemi öğretilmektedir.

GAŞİYE SURESİ FAZİLETLERİ

Hz. Peygamber’in cuma ve bayram namazlarında Gāşiye sûresini okuduğu rivayet edilmektedir. Zemahşerî ve Beyzâvî gibi bazı müfessirlerin naklettiği, “Allah Gāşiye sûresini okuyanın âhiret hesabını kolaylaştırır” meâlindeki hadisin mevzû olduğu kabul edilmiştir.

Kıyamet, dehşetiyle her şeyi kuşatıp sardığı için istiare yoluyla ona “kaplayan, bürüyen” anlamında gāşiye denmiştir (Zemahşerî, IV, 246). İbrâhim sûresinin 50. âyeti dikkate alınarak gāşiye kelimesinin “ateş” anlamına geldiği de söylenmiştir (Şevkânî, V, 499).

Müfessirler 2 ve 3. âyetlerde, zillet kaplayacağı ve yorgun bitkin düşeceği bildirilen “yüzler”le inkârcıların kastedildiğini söylemişlerdir.

Onlar dünya hayatında büyüklük taslayıp inkâr bataklığına saplandıkları, müminleri küçümsedikleri, peygamberin davetini kabul etmeyi ve müminlerle eşit konumda bulunmayı kendilerine yediremedikleri için kıyamet gününde yüzlerini korku bürüyeceği; çektikleri sıkıntı ve cezadan dolayı bitkin bir halde bulunacakları ifade edilmektedir.

4. âyet inkârcıların gireceği cehennemin son derece sıcak ve kızgın olduğunu, 5. âyet ise orada kendilerine serinletici içecek yerine aşırı derecede sıcak sıvılar verileceğini bildirmektedir. 6-7. âyetlerde inkârcılara verilecek yiyeceğin kuru dikenden ibaret olacağı, ihtiyacı karşılamayıp çektikleri elem ve ıstırabın artmasından başka bir şeye yaramayacağı haber verilmektedir.

Cehennemliklerin yiyecek ve içecekleri burada anlatılanlardan ibaret değildir. Meselâ Sâffât sûresinin 62, 67. âyetlerinde yiyecek olarak “zakkum ağacı”ndan, içecek olarak kaynar su karışımı bir sıvıdan; Muhammed sûresinin 15. âyetinde bağırsakları parçalayıcı bir içecekten, Hâkka sûresinin 36. âyetinde cehennemde yananların bedenlerinden akan sıvıdan söz edilmiştir.

Bu örneklerde de görüldüğü üzere Kur’an’da, genellikle insanlarda belirli bir çağrışım yapması ve sonuçta bir korku ve kaygı uyandırıp günahlardan uzaklaşmaya teşvik etmesi için cehennem ve oradaki şartlar dünya hayatında korku, acı, nefret, tiksinti vb. duygular veren bazı olaylar, durumlar, maddeler için kullanılan kelimelerle, isimlerle anılmış, bu yönde tasvirler yapılmıştır.

Diyanet

Daha Yeni Gönderi
Eski Yazı

YORUMLAR

WORDPRESS: 0