81. İnsan Suresi

HomeSureler

81. İnsan Suresi

İnsan Suresi

35. Rum Suresi
109. Hümeze Suresi
44. Zümer Suresi

İnsan Suresi

İnsan Suresi meali, insanın yaratılışı hakkında önemli bilgiler barındırır. Bu sure 31 ayetten oluşmaktadır ve Medine döneminde inmiştir. İnsan Suresi Mushaf’taki sıralamada yetmiş altıncı, iniş sırasına göre doksan sekizinci suredir. İnsanın yaratılış aşamaları, yükümlülükleri, ahiretteki nimetler ve cezalar, bunlarla karşılaşacak insanların cennet ve cehennem hayatları anlatılan İnsan Suresi tefsiri ve fazileti aratılıyor.

İnsan Suresi

insan
81. İnsan Suresi 2

İnsan Suresi

İnsan Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.Hel eta alel’insani hıynüm mined dehri lem yekun şey’en mezkura.

2.İnna halaknel’insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece’alnahu semiy’an basıyra.

3.İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura.

4.İnna a’tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se’ıyren.

5.İnnel’ebrare yeşrebune min ke’sin kane mizacuha kafura

6.Aynen yeşrebu biha ‘ıbadullahi yufecciruneha tefciyra.

7.Yufune binnezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetıyren.

8.Ve yut’ımunetta’ame ‘ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren.

9.İnnema nut’ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen ve la şukuren.

10.İnna nehafu min rabbina yevmen ‘abusen kamtariyren.

11.Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahum nadreten ve sururen.

12.Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.

13.Muttekiiyne fiyha ‘alel’eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.

14.Ve daniyeten ‘aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezliylen.

15.Ve yutafu ‘aleyhim bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kanet kavariyle.

16.Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren.

17.Ve yuskavne fiyha ke’sen kane mizacuha zencebiylen.

18.’Aynen fiyha tusemma selsebiylen.

19.Ve yetufu ‘aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu’luen mensuren.

20.Ve iza reeyte semme reeyte ne’ıymen ve mulken kebiyren.

21.’Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fıddatin ve sekahum rabbuhum şeraben tahuren.

22.İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa’yukum meşkuren.

23.İnna nahnu nezzelna ‘aleykelkur’ane tenziylen.

24.Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı’ minhum asimen ev kefuren.

25.Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.

26.Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen taviylen.

27.İnne haulai yuhıbbunel’acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen.

28.Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi’na beddelna emsalehum tebdiylen.

29.İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.

30.Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane ‘aliymen hakiymen.

31.Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e’adde lehum ‘azaben eliymen.

İnsan Suresi Türkçe Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

1.İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.

2.Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.

3.Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kateder.

4.Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.

5.İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler.

6.Bir pınar ki Allah’ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıp akıtırlar.

7.O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar.

8.Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.

9.(Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) “Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz.”

10.”Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız.”

11.Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.

12.Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek(ten giysiler) ile mükafatlandırır.

13.Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.

14.Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır.

15.Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.

16.Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir.

17.Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kâseden içirilir.

18.Orada bir pınar ki ona “selsebil” adı verilir.

19.Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır.

20.Orada, görünce (sonsuz)nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık) görürsün.

21.Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.

22.Onlara şöyle denecektir: “Şüphesiz bu sizin için bir mükâfattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür.”

23.Şüphe yok ki, Kur’an’ı sana elbette biz indirdik biz.

24.O halde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme.

25.Sabah akşam Rabbinin adını an.

26.Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et.

27.Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar.

28.Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık. Dilediğimizde (onları yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz.

29.İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

30.Allah’ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

31.O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.

İnsan Suresi

İnsan Suresi

Diyanet

Daha Yeni Gönderi
Eski Yazı

YORUMLAR

WORDPRESS: 0