56. Zariyat Suresi

HomeSureler

56. Zariyat Suresi

Zariyat Suresi

9. Nisa Suresi
Maun Suresi
88. Mutaffifin Suresi

Zariyat Suresi

Kur’an-ı Kerim’in elli birinci suresidir. Mekke döneminde nazil olmuş ve 60 ayettir. Zariyat, kelime olarak esip kavuran rüzgâr anlamını taşır. Surede temel olarak öldükten sonraki hesap zamanı, inkâr edenlerin ahirette karşılaşacakları büyük azap anlatılmaktadır.

Zariyat Suresi

zariyat
56. Zariyat Suresi 2

Zariyat Suresi

Zariyat Suresi

Zariyat Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.Vezzariyati zerva

2.Fel hamilati vıkra

3.Fel cariyati yusra

4.Fel mukassimati emra

5.İnnema tuadune le sadık

6.Ve inned dine le vakı’

7.Ves semai zatil hubuk

8.İnnekum le fi kavlim muhtelif

9.Yu’feku anhu men ufik

10.Kutilel harrasun

11.Ellezine hum fi ğamratin sahun

12.Yes’elune eyyane yevmud din

13.Yevme hum alen nari yuftenun

14.Zuku fitnetekum hazellezi kuntum bihi testa’cilun

15.İnnel muttekıyne fi cennativ ve uyun

16.Ahızıne ma atahum rabbuhum innehum kanu kable zalike muhsinin

17.Kanu kalilem minel leyli ma yehceun

18.Ve bil eshari hum yestağfirun

19.Ve fi emvalihim hakkul lis saili vel mahrum

20.Ve fil erdı ayatul lil mukınin

21.Ve fi enfusikum e fe la tubrırun

22.Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun

23.Fe ve rabbis semai vel erdı innehu lehakkum misle ma ennekum tentıkun

24.Hel etake hadisu dayfi ibrahimel mukramin

25.İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale selam kavmum munkerun

26.Ferağa ila ehlihi fe cae bi ıclin semin

27.Fe karrabehu ileyhim kale e la te’kulun

28.Fe evcese minhum hıyfeh kalu la tehaf ve beşşeruhu bi ğulamin alim

29.Fe akbeletimraetuhu fi sarratin fe sakket vecheha ve kalet acuzun akıym

30.Kalu kezaliki kale rabbuk innehu huvel hakimul alim

31.Kale fema hatbukum eyyuhel murselun

32.Kalu inna ursilna ila kavmim mucrimin

33.Li nursile aleyhim hıcaratem min tıyn

34.Musevvemeten ınde rabbike lil musrifin

35.Fe ahracna men kane fiha minel mu’minin

36.Fe ma vecedna fiha ğayra beytim minel muslimin

37.Ve terakna fiha ayetel lillezine yehafunel azabel elim

38.Ve fi musa iz erselnahu ila fir’avne bi sultanim mubin

39.Fe tevella bi ruknihi ve kale sahırun ev mecnun

40.Fe ehaznahu ve cunudehu fe nebeznahum fil yemmi ve huve mulim

41.Ve fi adin iz erselna aleyhimur rihal akıym

42.Ma tezeru min şey’in etet aleyhi illa cealethu kir ramim

43.Ve fi semude iz kıyle lehum temetteu hatta hıyn

44.Fe atev an emri rabbihim fe ehazethumus saıkatu ve hum yenzurun

45.Femestetau min kıyamiv ve ma kanu muntesırın

46.Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu kavmen fasikıyn

47.Ves semae beneynaha bi eydiv ve inna le musiun

48.Vel erda feraşnaha fe nı’mel mahidun

49.Ve min kulli şey’in halakna zevceyni leallekum tezekkerun

50.Fe firru ilallah inni lekum minhu nezirum mubin

51.Ve la tec’alu meallahi ilahen ahar inni lekum minhu nezirum mubin.

52.Kezalike ma etellezine min kablihim mir rasulin illa kalu sahırun ev mecnun

53.E tevasav bih bel hum kavmun tağun

54.Fe tevelle anhum fe ma ente bi melun

55.Ve zekkir fe innez zikra tenfeul mu’minin

56.Ve ma halaktul cinne vel inse illa li ya’budun

57.Ma uridu minhum mir rizkıv ve ma uridu ey yut’ımun

58.İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil metin

59.Fe inne lellezine zalemu zenubem misle zenubi ashabihim fe la yesta’cilun

60.Fe veylul lillezine keferu miy yevmihimullezi yuadun

Zariyat Suresi

Zariyat Suresi

Zariyat Suresi Türkçe Anlamı

1, 2, 3, 4, 5, 6.Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.

7, 8.Yollara (yıldızların dolaştığı yörüngelere) sahip göğe andolsun ki, muhakkak siz, (peygamber hakkında) çelişkili sözler söylüyorsunuz.

9.Ondan (Peygamber’den) çevrilen çevrilir.

10, 11.Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve “Muhammed şairdir, delidir” diyen) yalancılar kahrolsun!

12.”Ceza günü ne zaman?” diye sorarlar.

13, 14.Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün (görevli melekler onlara şöyle der): “Azabınızı tadın! İşte acele isteyip durduğunuz şey budur.”

15, 16.Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi.

17.Geceleri pek az uyurlardı.

18.Seherlerde bağışlama dilerlerdi.

19.Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır.

20, 21.Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?

22.Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır.

23.Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o (size vadolunanlar), sizin konuşmanız gibi gerçektir.

24.(Ey Muhammed!) İbrahim’in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi?

25.Hani onlar, İbrahim’in yanına varmışlar ve “Selâm olsun sana!” demişlerdi. O da “Size de selâm olsun.” demiş, “Bunlar tanınmamış (yabancı) kimseler” (diye düşünmüştü).

26.Hissettirmeden ailesinin yanına gidip, (pişirilmiş) semiz bir buzağı getirdi.

27.Onu önlerine koydu. “Yemez misiniz?” dedi.

28.(Yemediklerini görünce) onlardan İbrahim’in içine bir korku düştü. Onlar, “korkma” dediler ve onu bilgin bir oğul ile müjdelediler.

29.Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. “Ben kısır bir kocakarıyım (nasıl çocuğum olabilir?)” dedi.

30.Onlar dediler ki: “Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.”

31.İbrahim onlara: “O halde asıl işiniz nedir ey elçiler?” dedi.

32, 33, 34.Onlar şöyle dediler: “Biz suçlu bir kavme (Lût’un kavmine), üzerlerine çamurdan, pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik.”

35.Orada (Lût’un yöresinde) bulunan mü’minleri çıkardık.

36.Zâten orada bir ev halkında başka müslüman bulamadık.

37.Orada, elem dolu azapdan korkacaklar için bir ibret bıraktık.

38.Mûsâ kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ile Firavun’a göndermiştik.

39.O ise kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve “Bu bir büyücü veya delidir” dedi.

40.Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. O ise (pişman olmuş), kendini kınıyordu.

41.Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik.

42.Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu.

43.Semûd kavminde de ibretler vardır. Hani onlara, “Bir süreye kadar faydalanın bakalım” denmişti

44.Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti.

45.Artık, ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti ne de başkasından yardım görebildiler.

46.Bunlardan önce de Nûh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fâsık bir toplum idiler.

47.Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter.

48.Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz.

49.Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık.

50.O halde Allah’a koşun. Şüphesiz ben, size O’nun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.

51.Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben, size, Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.

52.İşte böyle! Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki,”O bir büyücüdür” yahut “bir delidir” demiş olmasınlar.

53.Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeyleri söylüyorlar)? Hayır, onlar azgın bir topluluktur.

54.Onun için, onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin.

55.Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü’minlere fayda verir.

56.Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

57.Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum.

58.Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.

59.Şüphesiz zulmedenler için (önceki müşrik) arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler.

60.Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline!

Zariyat Suresi

Zariyat Suresi

Zariyat Suresi

Diyanet

Daha Yeni Gönderi
Eski Yazı

YORUMLAR

WORDPRESS: 0