Blog Post

Diyanet Rüya Tabirleri > News > Sureler > 20. Hicr Suresi
Hicr Suresi

20. Hicr Suresi

Hicr Suresi

Hicr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 15. suresi olarak bilinir ve toplamda 99 ayetten oluşur. Surenin 87. Ayetinin Medine’de; diğerlerinin ise Mekke’de indirildiği bilinir. Sure, ismini 80. ayette geçen ve Medine’nin kuzeyinde Semud Kavmi’nin yaşadığı yer olan “Hicr” bölgesinden alır. 

hicr
20. Hicr Suresi 4

Hicr Suresi Arapça Okunuşu

Hicr Suresi’nin Arapça okunuşu aşağıdaki gibidir:

1.Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur’anim mübın


2.Rubema yeveddüllezıne keferu lev kanu müslimın


3.Zerhüm ye’külu ve yetemetteu ve yülhihimül emelü fe sevfe ya’lemun


4.Ve ma ehlekna min karyetin illa veleha kitabüm ma’lum


5.Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste’hırun


6.Ve kalu ya eyyühellezi nüzzile aleyhiz zikru inneke le mecnun


7.Lev ma te’tına bilmelaiketi in künte mines sadikıyn


8.Ma nünezzilül melaikete illa bil hakkı ve ma kanu izem münzarin


9.İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun


10.Ve le kad erselna min kablike şiyeıl evvelin


11.Ve ma ye’tıhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun


12.Kezalike neslükühu fı kulubil mücrimin


13.La yü’minune bihı ve kad halet sünnetül evvelin


14.Ve lev fetahna aleyhim babem mines semai fe zallu fıhi ya’rucun


15.Le kalu innema sükkirat ebsaruna bel nahnü kavmün meshurun


16.Ve le kad cealna fis semai bürucev ve zeyyennaha lin nazırın


17.Ve hafıznaha min külli şeytanir racım


18.İlla menisterekas sem’a fe etbeahu şihabüm mübın


19.Vel erda medednaha ve elkayna fıha ravasiye ve embetna fıha min külli şey’im mevzun


20.Ve cealna leküm fıha meayişe ve mel lestüm lehu bi razikıyn


21.Ve im min şey’in illa ındena hazinühu ve ma nünezzilühu illa bi kaderim ma’lum


22.Ve erselner riyaha levakıha fe enzelna mines semai maen fe eskaynakümuh ve ma entüm lehu bi hazinın


23.Ve inna le nahnü nuhyı ve nümıtü ve nahnül varisun


24.Ve le kad alimnel müstakdimıne minküm ve le kad alimnel müste’hırın


25.Ve inne rabbeke hüve yahşüruhüm innehu hakımün alım


26.Ve le kad halaknel insane min salsalim min hameim mesnun


27.Vel canne halaknahü min kablü min naris semum


28.Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı haliküm beşeram min salsalim min hameim mesnun


29.Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın


30.Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun


31.İlla iblıs eba ey yekune meas sacidın


32.Kale ya iblısü ma leke ella tekune meas sacidın


33.Kale lem ekül li escüde li beşerin halaktehu min salsalim min hameim mesnun


34.Kale fahruc minha fe inneke racım


35.Ve inne aleykel la’nete ila yevmid dın


36.Kale rabbi fe enzırnı ila yevmi yüb’asun


37.Kale fe inneke minel münzarın


38.İla yevmil vaktil ma’lum


39.Kale rabbi bima ağveytenı le üzeyyinenne lehüm fil erdı ve le uğviyennehüm ecmeıyn


40.İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn


41.Kale haza sıratun aleyye müstekıym


42.İnne ıbadı leyse leke aleyhim sültanün illa menittebeake minel ğavın


43.Ve inne cehenneme le mev’ıdühüm ecmeıyn


44.Leha seb’atü ebvab likülli babim minhüm cüz’üm maksum


45.İnnel müttekıyne fı cennativ ve uyun


46.Üdhuluha bi selamin aminın


47.Ve neza’na ma fı sudurihim min ğıllin ıhvanen ala sürurim mütekabilın


48.La yemessühüm fıha nesabüv ve ma hüm minha bi muhracın


49.Nebbi’ ıbadı ennı enel ğafurur rahıym


50.Ve enne azabı hüvel azabül elım


51.Ve nebbi’hüm an dayfi ibrahım


52.İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale inna minküm vecilun


53.Kalu la tevcel inna nübeşşiruke bi ğulamin alım


54.Kale e beşşertümunı ala em messeniyel kiberu fe bime tübeşşirun


55.Kalu beşşernake bil hakkı fe la teküm minel kanitıyn


56.Kale ve mey yaknetu mir rahmeti rabbihı illed dallun


57.Kale fe ma hatbuküm eyyühel murselun


58.Kalu inna ürsilna ila kavmim mücrimın


59.İlla ale lut inna le müneccuhüm ecmeıyn


60.İllemraetehu kadderna inneha le minel ğabirın


61.Felemma cae ale lutnil murselun


62.Kale inneküm kavmümü münkerun


63.Kalu bel ci’nake bima kanu fıhi yemterun


64.Ve eteynake bil hakkı ve inna le sadikun


65.Fe esri bi ehlike bi kıt’ım minel leyli vettebı’ edbarahüm ve la yeltefit minküm ehadüv vemdu haysü tü’merun


66.Ve kadayna ileyhi zalikel emra enne dabira haülai maktuum musbihıyn


67.Ve cae ehlül medıneti yestebşirun


68.Kale inne haülai dayfı fe la tefdahun


69.Vettekullahe ve la tuhzun


70.Kalu e ve lem nenheke anil alemın


71.Kale haülai benatı in küntüm faılın


72.Le amruke innehüm le fı sekratihim ya’mehun


73.Fe ehazethümüs sayhatü müşrikıyn


74.Fe cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyhim hıcaratem min siccıl


75.İnne fı zalike le ayatil lil mütevessimın


76.Ve inneha le bisebılim mükıyn


77.İnne fı zalike le ayatel lil mü’minın


78.Ve in kane ashabül eyketi le zalimın


79.Fentekamna minhüm ve innehüma le bi imamim mübın


80.Ve le kad kezzebe ashabül hıcril murselın


81.Ve ateynahüm ayatina fe kanu anha mu’ridıyn


82.Ve kanu yenhıtune minel cibali büyuten aminın


83.Fe ehazethümüs sayhatü musbihıyn


84.Fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun


85.Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakk ve innes saate le atiyetün fasfehıs safhal cemıl


86.İnne rabbeke hüvel hallakul alım


87.Ve le kad ateynake seb’am minel mesanı vel kur’anel azıym


88.La temüddenne ayneyke ila ma metta’na bihı ezvacem minhüm ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mü’minın


89.Ve kul innı enen nezırul mübın


90.Kema enzelna alel muktesimın


91.Ellezıne cealül kur’ane ıdıyn


92.Fe ve rabbike le nes’elennehüm ecmeıyn


93.Amma kanu ya’melun


94.Fasdoa’bima tü’meru ve a’rıd anil müşrikın


95.İnna kefeynakel müstehziın


96.Ellezıne yec’alune meallahi ilahen ahar fe sevfe ya’lemun


97.Ve le kad na’lemü enneke yedıyku sadruke bima yekulun


98.Fe sebbıh bi hamdi rabbike ve küm mines sacidın


99.Ve’büd rabbeke hatta ye’tiyekel yekıyn

Hicr Suresi Türkçe Anlamı

Hicr Suresi’nin Türkçe anlamı aşağıdaki gibidir:

1.Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’an’ın âyetleridir.


2.İnkar edenler, “Keşke müslüman olsaydık” diye çok arzu edeceklerdir.


3.Bırak onları yesinler (içsinler), yararlansınlar; emelleri onları oyalayadursun. İleride (gerçeği) bilecekler.


4.Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır.


5.Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz.


6.Dediler ki: “Ey kendisine Zikir (Kur’an) indirilen kimse! Sen mutlaka delisin!”


7.”Eğer doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene!”


8.Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.


9.Şüphesiz o zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.


10.Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik.


11.Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı.


12.Aynı şekilde (onların tutumlarına uygun olarak) biz onu suçluların kalbine sokarız.


13.Önceki milletlerin (helakine dair Allah’ın) kanunu geçmiş iken onlar buna (Kur’an’a) inanmazlar.


14, 15.Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine “Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir toplumuz” derlerdi.


16.Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik.


17.Onu kovulmuş her şeytandan koruduk.


18.Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir.


19.Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik.


20.Orada hem sizin için, hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik.


21.Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.


22.Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz.


23.Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz


24.Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da.


25.Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.


26.Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.


27.Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.


28, 29.Hani Rabbin meleklere, “Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin” demişti.


30.Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler.


31.Ancak İblis, saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı.


32.Allah, “Ey İblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne?” dedi.


33.İblis dedi ki: “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygı ile eğilemem.”


34, 35.Allah, “Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lânet senin üzerinedir” dedi.


36.İblis: “Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver” dedi.


37, 38.Allah da, “O halde sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinen güne (kıyamete) kadar mühlet verilenlerdensin” dedi.


39, 40.İblis, “Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım” dedi.


41, 42.Allah, “İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur” dedi.


43.Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir.


44.Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.


45.Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır.


46.Onlara, “Girin oraya esenlikle, güven içinde” denilir.


47.Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, kardeşler olarak karşılıklı otururlar.


48.Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz, onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.


49, 50.Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.


51.Onlara İbrahim’in misafirlerinden de haber ver.


52.Hani misafirler İbrahim’in yanına girmiş ve “Selam” demişlerdi. O da, “Gerçekten biz sizden korkuyoruz” demişti.


53.Onlar, “Korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz” dediler.


54.İbrahim, “Bana yaşlılık gelip çatmış iken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz?” dedi.


55.”Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma” dediler.


56.Dedi ki: “Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?”


57.İbrahim, “Ey Elçiler! Göreviniz nedir?” dedi.


58.Şöyle dediler: “Şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik.


59, 60.Lût’un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). Lût’un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik.”


61, 62.Elçiler (melekler) Lût’un ailesine gelince Lût onlara, “Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz” dedi.


63.Dediler ki: “Evet, fakat biz sana (kavminin) şüphe etmekte olduğu azabı getirdik.”


64.”Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz.”


65.”Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere (doğru) geçin gidin.”


66.Ona şu durumu kesin olarak bildirdik: “Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak.”


67.Şehir halkı sevinerek geldiler.


68.Lût dedi ki: “Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin.”


69.”Allah’a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın” dedi.


70.Onlar, “Biz seni insanlarla ilgilenmekten menetmemiş miydik” dediler.


71.Lût: “İşte kızlarım. Eğer yapacaksanız (onlarla evlenebilirsiniz)” dedi.


72.(Melekler Lût’a:) “Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)” dediler.


73.Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi.


74.Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.


75.Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır.


76.O şehrin kalıntıları hâlâ mevcut olan bir yol üstünde duruyor.


77.Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır.


78.”Eyke” halkı da şüphesiz zalim idiler.


79.Onlardan da intikam aldık. İkisi de (Lût kavminin yaşadığı Sodom ile Şuayb kavminin yaşadığı Eyke) belirgin bir anayol üzerinde idiler.


80.Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı.


81.Biz onlara âyetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi.


82.Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı.


83.Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi.


84.Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi.


85.Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et.


86.Şüphesiz, Rabbin hakkıyla yaratanın (ve herşeyi) bilenin ta kendisidir.


87.Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur’an’ı verdik.


88.Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve mü’minlere (şefkat) kanadını indir.


89.De ki: “Gerçekten ben, apaçık bir uyarıcıyım.”


90.Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da (kitap) indirmiştik.


91.Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr ederek) Kur’an’ı da parça parça edenlerdir.


92, 93.Rabbine ant olsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız.


94.Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.


95, 96.Şüphesiz biz, Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İlerde bilecekler.


97.Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz.


98.O halde Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt) ve secde edenlerden ol.


99.Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

hicr 1
20. Hicr Suresi 5

Diyanet

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir