Blog Post

Diyanet Rüya Tabirleri > News > Sureler > 105. Adiyat Suresi
Adiyat Suresi

105. Adiyat Suresi

Adiyat Suresi

Hadis-i Şerif’e göre, “Adiyat sûresini bir kere okumak, Kur’an-ı Kerim’in yarısını okumuş gibi sevap almaya sebep olur.” Adiyat sûresi okunuşu öğrenilerek nazara karşı mutlaka okunmalıdır. Ayetel Kürsi, Felak ve Nas sûreleri kadar etkilidir. Adiyat sûresi Arapça yazılışı yanı sıra, Türkçe anlamı ve tefsiri de bilinmelidir. Kur’an-ı Kerim’in kaçıncı sayfasında olduğunu merak edenler vardır. Çünkü Kur’an’dan okumak çok daha makbuldür. Bu yüzden, Adiyat sûresi regl iken okunur mu ve abdestsiz okunur mu sorularının yanıtları, özellikle kadınlar için önemlidir. Adiyat sûresi namazda okunur mu, kaçıncı cüzde yer alır, kaç ayet ve kaç sayfa işte cevabı…

Adiyat Suresi
105. Adiyat Suresi 3

Adiyat’ın kelime anlamı “hızlı koşan atlar”dır. Adiyat sûresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamında bahsi geçen konular şu şekildedir: insanoğlunun tamahkârlığı, açgözlülüğü, mal ve mülk sevdası, tüm bunlara rağmen nankörce davranması, dünyaya yönelik yaşam sürmesi, ahiret hayatı için hiçbir eylemde bulunmaması, hiç ölmeyecekmiş gibi davranması ve bundan dolayı onu bekleyen büyük bir azabın olmasıdır.

Resulullah (s.a.v) Efendimizin Adiyat sûresi ile ilgili birkaç hadisi vardır. Bunlardan birinde şöyle buyurmuştur: “İzâ zülzilet sûresi Kur’an’ın yarısına ve ve’l-âdiyat sûresi de (diğer) yarısına denktir. (Şevkanî, Fethülkadir: 5/481) Adiyat sûresi okunuşu ve daha fazlası yazımızda…

Adiyat Sûresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.Vel adiyati dabha

2.Fel muriyati kadha

3.Fel muğırati subha

4.Fe eserne bihı nak’a

5.Fe vesatne bihı cem’a

6.İnnelinsane li rabbihı le kenud

7.Ve innehu ala zalike le şehıd

8.Ve innehu li hubbil hayri le şedıd

9.E fe la ya’lemü iza bu’sira ma fil kubur

10.Ve hussıle ma fis sudur

11.İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

Bu sûre, Mekke döneminde nüzul olmuştur. Kevser sûresinden önce, Asr sûresinden sonra indirilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzünde ve 599. sayfasında yer alır. 11 ayeti kerimesi bulunan Adiyat sûresi okunuşu yukarıdaki gibidir.

Adiyat Sûresi Türkçe Anlamı ve Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

1.O harıl harıl (savaşa) koşanlara,

2. (Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara,

3. Sabahleyin akın edenlere,

4. Tozu dumana karıştıranlara,

5. Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,

6. Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.

7. Ve kendisi de buna şahittir.

8. Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.

9. Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.

10. Ve sinelerin içindekiler derlenecek.

11. O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır.

Adiyat sûresi, her namazda okunan zammı sûrelerden biri değildir. Fakat okumak isteyen bir kişinin namaz kılarken okumasında bir sakınca yoktur. 11 ayetten oluştuğu için kısa bir sûredir ve ezberlenmesi zor değildir. Kur’an-ı Kerim’den okumak için kesinlikle abdest alınmalıdır. Regl durumundaki bir kadın ile abdestsiz bir erkek, kağıttan veya ezbere bir şekilde okuyabilir. Kur’an’a abdestsiz olarak el sürülmediği ve okunmadığı takdirde bir mahsuru yoktur. Adiyat sûresi sûresi Türkçe meali yukarıda verilmiştir.

Adiyat Sûresi Faziletleri Nelerdir?

1.Bu sûreyi gün içinde sık sık okuyan kişi, nazardan ve kötü enerjiden korunur.

2.Gece iyi uyuyamayan ve kabus görenlerin, yatmadan önce 7 kere okuması tavsiye edilir.

3.Düzenli bir şekilde okunduğunda geçim sıkıntısı azalır, okuyanın hanesine rahmet ve bereket yağar.

4.Adiyat sûresini üzerinde taşıyan bir kişi, düşmanının yüreğine korku salar ve Allah’ın yardımıyla ona karşı galip gelir.

Adiyat Sûresi Tefsiri

Savaş sırasında düşman üzerine saldıran atlar tasvir edilmekte ve eski savaşların insandan sonra en önemli unsuru olması dolayısıyla atlar üzerine yemin edilmektedir.

Yeminin amacı, böylesine yararları bulunan ve insanların en çok sevdiği mallardan olan atları onlara bağışlayanın Allah olduğuna işaret etmek, o günün insanının gözünde çok değerli olan bu varlıklar üzerine yemin ederek müteakip âyetlerdeki mesajın gerçekliğine ve önemine dikkat çekmektir.

Burada “insan” kavramıyla genel olarak insan türünün kastedildiği, çünkü bütün insanlarda bu tür olumsuz özelliklerin az çok bulunduğu belirtildiği gibi (bk. İbn Âşûr, XXX, 502-503), özellikle hidayetten nasibini alamamış insanların söz konusu olduğu da söylenmiştir.

Râzî, bu ikinci yorumun çoğunluğun görüşü olduğunu belirtir (XXXII, 67). Bu âyetler, söz konusu insanların tabiatlarına yerleşmiş bulunan Allah’ın nimetlerine karşı nankörlük, kadir bilmezlik, mal biriktirmeye düşkünlük ve nimetin şükrünü yerine getirme vecîbesini umursamama gibi olumsuz özellikleri ortaya koymaktadır.

6. âyetteki kenûd kelimesinin bir hadiste şöyle açıklandığı rivayet edilir: “Öyle bir nankördür ki yalnız başına yer, kölesini döver, malî görevlerini yerine getirmez” (Taberî, XXX, 180).

7. âyet insanın kendisinin de bu nankörlüğünün farkında olduğunu, buna bizzat kendi vicdanının da tanıklık ettiğini belirtmektedir. Âyete “Şüphesiz buna Allah şahittir” mânası da verilmiştir (Taberî, XXX, 180). Bu takdirde âyet Allah’ın verdiği nimete karşı nankörlük edenler için bir uyarı anlamı taşır. Fakat birinci mâna bağlama daha uygundur.

Âyete ayrıca “Nankör kişi âhirette kendi aleyhine şahitlik edecektir” şeklinde de mâna verilebilir (Elmalılı, IX, 6021). “Mal” diye tercüme ettiğimiz 8. âyetteki hayır kelimesini Râgıb el-İsfahânî, “akıl, adalet, fazilet, faydalı nesne gibi genellikle insanların rağbet ettiği şey” şeklinde tarif etmiştir (Müfredâtü’l-Kur’an, “hyr” md.). Eski Araplar’da kelime sıklıkla “mal” ve özellikle “at” anlamında kullanılmaktaydı. Burada “çok mal, servet” mânasında kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Dünya menfaati ve servet biriktirme hırsıyla cimrilik ve nankörlük eden kimse bu haliyle aslında kendisine ne derece kötülük ettiğini düşünmeye davet edilmekte ve uyarılmakta; aksi halde o kişinin, kıyamet gününde, kabirlerde gömülmüş bulunanların dışarıya fırlatıldığı, bütün gizliliklerin ortaya döküldüğü (bk. Târık 86/9), kalplerde saklı gizli tutulan niyetler ve maksatların bile açığa çıkarıldığı zaman perişan olacağı bildirilmektedir.

“Kalplerde gizlenenlerin ortaya konması”, niyet halinde kalıp eyleme dönüşmeyen kötü düşüncelerin mutlaka cezalandırılacağını değil; davranışların dayandığı niyet ve yöneldiği amaçların değerlendirileceğini ifade etmektedir.

Diyanet

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir